Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej
www.dekoracje-krakow.pl (zwanego dalej: „Stroną Internetową”).
2. Właścicielem strony internetowej i jednocześnie administratorem
danych jest Anna Kierońska prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą ANNA KIEROŃSKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
CHRYZANTEMA z siedzibą w Krakowie (30-394), ul.Królówka 7,
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP:
6761030153, REGON: 120318829, zwana dalej dekoracje-krakow.
3. Dane osobowe zbierane przez dekoracje-krakow za pośrednictwem
Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. dekoracje-krakow dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających stronę internetową.
§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. Dekoracje-krakow zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
b) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
§ 3 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Dekoracje-krakow
poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
dekoracje@dekoracje-krakow.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 1.11.2020 r.